กิจกรรมมุทิตา ณ วัดป่าดงเย็น 2558

บริษัทฯ เชื่อว่า ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม โดยเฉพาะกับพนักงานในองค์กร จึงได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้กับสังคม โดยทางบริษัทฯได้จัดทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม และสังคม ณ วัดป่ารัตนรังษีโสภณ 2558

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 “ทางท่านประธานบริษัทฯ” ได้มอบทุนให้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ณ วัดป่ารัตนรังษีโสภณ ตำบลปลักแรด อ.บางระกำ พิษณุโลก ซึ่งมีเด็กๆ ร่วมงานถึง 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญของการอ่าน กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม พร้อมได้รับการสนับสนุนในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นการส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม และได้จัดกิจกรรม “ปันสุขเพื่อน้อง” ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กๆ ที่เป็นบุตร ธิดา ของคนงานใน โครงการของบริษัท เอสเอสกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งเน้นให้เกิดความอบอุ่นภายในองค์กร เพื่อวัฒนธรรม และสังคม ภายในงาน มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน การละเล่น เกมส์ทายปัญหา ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มทักษะชีวิต สร้างเสริมประสบการณ์ และเป็นการให้กำลังใจแก่เยาวชน และครอบครัว ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้มีการพัฒนาต่อไป