กิจกรรมมุทิตา ณ วัดป่าดงเย็น 2558

บริษัทฯ เชื่อว่า ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม โดยเฉพาะกับพนักงานในองค์กร จึงได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้กับสังคม โดยทางบริษัทฯได้จัดทอดกฐินสามัคคี