กิจกรรมมุทิตา ณ วัดป่าดงเย็น 2558

บริษัทฯ เชื่อว่า ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม โดยเฉพาะกับพนักงานในองค์กร จึงได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้กับสังคม โดยทางบริษัทฯได้จัดทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรมมอบทุนการศึกษางานมุทิตา ณ วัดป่าดงเย็น 2558

ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการรักป่าระยะยาว ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 โดยนำพนักงานและได้เชิญนักศึกษาอาสาสมัครจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิริรธร จ.เพชรบุรี