นอกเหนือจากการบริหารงานของทีมผู้บริหารที่ได้ยึดเอาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานแล้ว บริษัท เอส เอส กรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอีกด้วย โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่เหล่าทีมงานพร้อมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น